Еко хотел Здравец

РЕЦЕПЦИЯ

СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ

GSM: 0885 20 20 08


ХОТЕЛ

СТАИ

ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ


ВКУСОТИЙКИ


ЦЕНИ И ПРОМОЦИИ


СКИ ЗОНА ЗДРАВЕЦ

КОНТАКТИ

ГАЛЕРИЯ

Начало Хотел Стаи Цени Свободно време Вкусотийки Ски зона
Еко хотел Здравец
Online РЕЗЕРВАЦИИ      ГАЛЕРИЯ      ВРЕМЕТО      КОНТАКТИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


“РЕНТА ГРУП - ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ” ЕООД

 стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.077-1220-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”


Бенефициент: “РЕНТА ГРУП - ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ” ЕООД
Номер на договора: BG16RFOP002-2.077-1220-C01

Наименование: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”


Обща стойност: 119 315.00 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 101 417.75 лв. европейско и  17 897.25 лв. национално съфинансиране

Начало на проекта:22.02.2021

Край на проекта: 22.05.2021

Място на изпълнение на проекта: гр. Куклен

“РЕНТА ГРУП - ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ” ЕООД започва изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.077-1220-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 119 315.00 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 101 417.75 лв. европейско и  17 897.25 лв. национално съфинансиране като средствата са необходими на “РЕНТА ГРУП - ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ” ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са:

+ постигане на положителен ефект по отношение на “РЕНТА ГРУП - ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ” ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква “РЕНТА ГРУП - ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ” ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект №BG16RFOP002-2.077-1220-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “РЕНТА ГРУП - ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Договарящия орган.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg  -----------------------------------------------

Проект №BG16RFOP002-2.077-1220-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие